གཙོ་ངོས། / དབྱིན་ཡིག་དཔེ་དེབ་དཀར་ཆག

དབྱིན་ཡིག་དཔེ་དེབ་དཀར་ཆག

མཆན།

  1. དྲྭ་ཐོག་འདིར་བཞག་པའི་དཀར་ཆག་བརྒྱུད་ནས་རྩོམ་པ་པོའམ་དཔེ་དེབ་ཀྱི་མིང་བྱང་གང་རུང་བཀོད་ནས་དཔེ་དེབ་གང་ཞིག་ཡོད་མེད་ཁྱེད་རང་གིས་འཚོལ་ཐུབ།
  2. གལ་ཏེ་དཔེ་དེབ་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་འཚོལ་རྒྱུ་ཡིན་ན་དཔེ་དེབ་དེའི་རྒྱལ་སྤྱི་ཨང་གྲངས་ང་ཚོར་གནང་ན་ང་ཚོས་སྟབས་བདེའི་ངང་དཔེ་དེབ་དེའི་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྒྲུབ་ཞུ་ཆོག