གཙོ་ངོས། / གཟིགས་སྐོར། / ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་ཨེ་མོ་རི་གསོ་རིག་སློབ་ཕྲུག་ཁག་ཅིག་ལ་དགའ་སྐྱེལ་གསོལ་སྟོན།

ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་ཨེ་མོ་རི་གསོ་རིག་སློབ་ཕྲུག་ཁག་ཅིག་ལ་དགའ་སྐྱེལ་གསོལ་སྟོན།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་ཨེ་མོ་རི་གསོ་རིག་སློབ་ཕྲུག་ཁག་ཅིག་ལ་འདི་ག་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་དུ་བདུན་ཕྲག་གཅིག་རིང་ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་འཆད་ཁྲིད་དང་། བོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་སྨན་རིག་སྐོར་སྒོམ་ཁྲིད་ཀྱི་དགའ་སྐྱེལ་གསོལ་སྟོན།

རྗེས་མ། སྔོན་མ།

དགེ་སློབ་ལྷན་དུ་བསྒྲོན་པའི་པར།

སློབ་ཕྲུག་ཚོའི་ངོས་ནས་རང་ཉིད་ཀྱི་མྱོང་ཚོར་དང་བསམ་ཚུལ་བརྗེ་ལེན་བྱེད་བཞིན་པ།

འདི་གའི་ངེས་སྟོན་པ་དགེ་བཤེས་ལྷག་རྡོར་ལགས་ནས་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཞེས་པའི་དཔེ་དེབ་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས་ཞིག་དང་། ཨེ་མོ་རི་གསོ་རིག་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་དཔེ་དེབ་རེ་རེ་ལག་རྟགས་ཚུལ་དུ་སྤྲོད་ཡོད་པ་རེད།

རྗེས་མ། སྔོན་མ།

འདིར་ཡང་གཟིགས།

བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

༄༅། །བཞུགས་སྒར་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་འདི་ལོའི་སྔ་དྲོའི་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སློབ་འཁྲིད་ཐེངས་གཉིས་པ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༠ རེས་གཟའ་ཟླ་བ་ནས་འགོ་འཛུགས་བྱས་ཏེ་ཟླ་གཅིག་རིང་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་འཛིན་གྲྭ་ཞིག་འཚོགས་རྒྱུ་ཡིན།  ཐུགས་འདོད་ཡོད་རིགས་རྣམས་ནས་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་འཛིན་སྐྱོང་ལས་ཁུངས་སུ་མིང་ཐོ་དེབ་སྐྱེལ་གནང་དགོས། སློབ་ཚན།      ༡ གངས་ཕྲུག་གི་གཏམ་རྒྱུད། (བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་སྐད་ཡིག་དེབ་ཕྲེང། ༢༧) …