གཙོ་ངོས། / གསར་འཕྲིན། / ལས་ཀའི་ས་མིག་གསལ་བསྒྲགས། ༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་ ༨

ལས་ཀའི་ས་མིག་གསལ་བསྒྲགས། ༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་ ༨

Download (PDF, Unknown)

འདིར་ཡང་གཟིགས།

བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

༄༅། །བཞུགས་སྒར་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་འདི་ལོའི་སྔ་དྲོའི་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སློབ་འཁྲིད་ཐེངས་གཉིས་པ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༠ རེས་གཟའ་ཟླ་བ་ནས་འགོ་འཛུགས་བྱས་ཏེ་ཟླ་གཅིག་རིང་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་འཛིན་གྲྭ་ཞིག་འཚོགས་རྒྱུ་ཡིན།  ཐུགས་འདོད་ཡོད་རིགས་རྣམས་ནས་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་འཛིན་སྐྱོང་ལས་ཁུངས་སུ་མིང་ཐོ་དེབ་སྐྱེལ་གནང་དགོས། སློབ་ཚན།      ༡ གངས་ཕྲུག་གི་གཏམ་རྒྱུད། (བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་སྐད་ཡིག་དེབ་ཕྲེང། ༢༧) …