གཙོ་ངོས། / གསར་འཕྲིན། / ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རྒྱུ་ཆ་འཚོལ་སྡུད།

ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རྒྱུ་ཆ་འཚོལ་སྡུད།

འདས་པའི་ཟླ་གཅིག་གི་རིང་འདི་གའི་ལས་བྱེད་པ་ལ་དྭགས་ས་གནས་སུ་ཆེད་བཅར་གྱིས་བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་མི་རབས་དང་པོ་དང་འབྲེལ་བའི་དངོས་བྱུང་ལོ་རྒྱུས་འཚོལ་སྡུད་བྱེད་བཞིན་པ།

རྗེས་མ། སྔོན་མ།

དངོས་བྱུང་ལོ་རྒྱུུས་བརྙན་ཕབ་ལེན་བཞིན་པ།

དངོས་བྱུང་ལོ་རྒྱུུས་བརྙན་ཕབ་ལེན་བཞིན་པ།

དངོས་བྱུང་ལོ་རྒྱུུས་བརྙན་ཕབ་ལེན་བཞིན་པ།

རང་ཉིད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་བཞིན་པ།

རང་ཉིད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་བཞིན་པ།

རྗེས་མ། སྔོན་མ།

འདིར་ཡང་གཟིགས།

ལས་ཀའི་ས་མིག་གསལ་བསྒྲགས།

འདི་ག་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་དུ་བོད་ཡིག་དགེ་རྒན་གྱི་ས་མིག་སྟོང་པ་ཞིག་ཡོད་ལགས་ན་བོད་རིགས་འཛུལ་བློ་ཡོད་རིགས་ཚོས་དེ་ལུགས་དགོངས་ཆུབ་མཛོད།